Poka-yoke

Poka-yoke (odolnost vůči chybám)

Poka-yoke je povinnou metodou v automobilovém průmyslu, a víceméně je používána, ať už vědomě a cíleně anebo nevědomě, ve všech odvětvích. Největším aplikátorem poka-yoke je však počítačový průmysl, nikoliv automobilový. 

Již podle názvu je zřejmé, že metoda pochází z Japonska. Autorem je japonský expert Shigeo Shingo, který je také i duchovním otcem celého výrobního systému automobilky Toyota.  K velkému rozmachu metody došlo v devadesátých létech minulého století v USA, a odtud se metoda rychle rozšířila dále do celého světa. 

Původní koncept poka-yoke byl zaměřen na výrobu a zlepšování výrobních procesů. Dnes je už samozřejmostí, že se principy poka-yoke uplatňují také ve fázi návrhu výrobku nebo procesu, a dokonce jsou posunuty ještě dál - až přímo ke koncovému uživateli.


Co je to vlastně poka-yoke?

Poka-yoke (mistake proofing, fail-safing) je technika, která řeší lidské chyby při práci. Idea poka-yoke je založena na respektu k inteligenci pracovníka. Když pracovník nemusí přemýšlet nad opakovanými úkoly a činnostmi, které jsou odvislé od jeho paměti, má více prostoru pro kreativnější aktivity, které přidávají větší hodnotu. Poka-yoke zařízení (systém) – umožňuje detekci a okamžitou  nápravu chyb. Zařízení poka-yoke je součástí kontrolní metody. Může být nainstalováno při následné kontrole, samokontrole nebo kontroly u zdroje.  V posledně jmenovaném případě vytváříme tzv. Zero QC system, s výstupem "zero defect" (nulový počet vad).


Účelem poka-yoke je prevence proti chybám nebo jejich okamžitá detekce a náprava!

Podřízené stránky (1): PY_indetail