Six Sigma‎ > ‎

Six Sigma_indetail

Co je to Six Sigma?

Většina metod a postupů není nová nebo zcela nová, pokud vezmeme v úvahu přístup TQM. Toto má svou výhodu v tom, že se postupy snadno v organizaci dostávají do povědomí lidí.

 

Six Sigma z pohledu manažerského

= efektivní projektový management, který využívá statistické metody a další QM nástroje a metody (model DMAIC, procesní přístup).

 

Six Sigma z pohledu měření

- statistický koncept měření

- výkonnost procesu 99,9997% (3,4 defektů na milión příležitostí)

  

Six Sigma = zaměření na zlepšování procesů. Jaký proces bude kvalitní? S výnosem 90%? Nebo 99%?


Činnost

Výkonnost  99%   (3,8 sigma)

Výkonnost  99,9997% (6 sigma)

Doručování dopisů - 300tis. kusů

3.000 nedoručeno

1 nedoručený

500tis. Zapnutí PC

5.000 selhání

< 2 selhání

Výpadek signálu TV za týden

1,68hod bez signálu

1,8sec. bez signálu
A jaké jsou konkrétní přínosy Six Sigma?

            Ø  20% zvýšení marže, dosažené primárně snížením nákladů na neshody,

Ø  12-18% zvýšení kapacity (zeštíhlení procesů, snížení neshod),

Ø  12% snížení počtu zaměstnanců (zeštíhlení procesů, snížení neshod),

Ø  10-30% snížení investovaného kapitálu, platí více pro výrobní organizace než pro služby.


Náklady na kvalifikaci pro Six Sigma jsou na první pohled vysoké. Je nutné na tomto místě propočítávat z hlediska managementu kvality poměr nákladů a užitku.

Přímé náklady na vzdělávání Six Sigma (průměrné ceny v Evropě) jsou např. u Black Belts = až 25.000 EUR, pro manažery 1000-1500 EUR na osobu a den. V České republice jsou ceny nižší, ale i tak nejsou úplně malé v porovnání s jinými postupy nebo metodami kvality.

Jak je tomu s návratností peněz vložených do vzdělávání? Např. firma GE vynaložila v roce 2000 (v celé firmě) na Six Sigma 600 mil. dolarů, úspory však činily 3,5 mld. dolarů. Čili čistý hospodářský zisk byl 2,9 mld dolarů.

Jak je vidět, nelze brát v úvahu jen náklady na kvalifikaci, a říct to je pro nás moc drahé. Zamítnutí programu Six Sigma z důvodu nákladů na školení je chybným manažerským rozhodnutím, které ukazuje, že manažer nevidí dál než pár měsíců dopředu.


Model DMAIC

D (Define) 

V této fázi projektový tým definuje potřeby pro úspěšný projekt 6-sigma. Toto zahrnuje:

Ø   identifikaci zákazníků,

Ø   identifikaci potřeb zákazníka, tzv.  hlas zákazníka VOC,

Ø   cíle projektu, členové týmu, časové milníky,

Ø   finance a rozsah projektu.

CTQ identifikuje charakteristiky produktu/služby, které jsou důležité pro zákazníka z jeho pohledu (VOC se přeloží do CTQ).

 

 M (Measure)

Smyslem této fáze je stanovit techniky pro sběr dat, týkajících se aktuálního provedení a souladu s CTQ. Data z fáze měření poslouží jako srovnávací hladina pro ohodnocení budoucího zlepšení.

Musí se zejména určit:

Ø   Jaká data se budou sbírat.

Ø   Kdo bude sbírat data.

Ø   Jak dlouho sbírat data (kolik dnů, týdnů….).

Ø   Kolik bude třeba dat.

Ø  Atd.

Čili vytvoří se plán sběru dat, provede se vlastní sběr dat a rovněž se provede základní analýza současného stavu procesu.


A (Analyze)

Účelem fáze „Analyze“ je nalézt příležitosti pro zlepšení tím, že je provedeno podrobnější zkoumání dat. Jde zejména o tyto body:

Ø   porozumění statistickému problému,

Ø   výchozí srovnávací hladina způsobilosti procesu,

Ø   definování cíle pro statistické zlepšení,

Ø   definování příčin variability (významné faktory).

Využíváme pro analýzu jednoduché nástroje, statistické grafy a analýzy, ale i pokročilejší metody. Jakákoli metoda nebo soubor metod, který přinese výsledky, se může použít. Fáze analýzy končí, jakmile je tým schopen vybrat si za cíl soubor potenciálních zlepšení pro fázi „Improve“.


I (Improve)

Z předchozí fáze by měl tým perfektně rozumět, které faktory ovlivňují projekt. Cílem této fáze je:

Ø  Generování myšlenek o způsobech zlepšování procesu,

Ø  Návrh a pilotní zlepšení,

Ø  Validace zlepšení,

Ø  Implementace zlepšení.

 Využívá se celá řada jednoduchých i složitých postupů jakosti, včetně brainstormingu, různých grafů, matic anebo metody plánovaných experimentů. Výsledkem je návrh operačních pracovních rozpětí pro významné faktory.


C (Control)

Řízení znamená monitorování implementovaných zlepšení za účelem udržení přínosů a zajištění nápravných akcí, pokud je třeba. Fáze řízení je prostředek pro udržování zlepšení buď eliminací možností vzniku defektů nebo monitorováním provedení procesu pomocí zpětné vazby. Statistický problém je převeden zpět do reálného života (kontrolní plány, plány reakce, co dělat při selhání procesu atd.).

Projektový tým vytvoří:

Ø  strategii řízení na základě výsledků předchozích 4 fází (strategie prevence-detekce),

Ø  plán kontroly a řízení, který vhodným způsobem zahrnuje změny v procesu – SPC, Poka yoke,

Ø  update SOP (Standard Operating Procedures) a tréninkového plánu, za účelem dokumentování změn a zlepšení.